Zmluvné podmienky

Vaše práva a povinnosti počas používania aplikácie

Vitajte v Nečakaj v rade


Tieto zmluvné podmienky stanovujú pravidlá upravujúce prístup a používanie mobilnej aplikácie Nečakaj v rade. Zásady ochrany osobných údajov je tiež možné nájsť v aplikácii.

Aplikácia Nečakaj v rade je určená pre užívateľov žijúcich v Slovenskej republike (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Jej používanie je upravené zmluvnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii zakaždým, v čase používania aplikácie. Jej využívanie taktiež znamená akceptovanie týchto zmluvných podmienok používateľom.

Ak nesúhlasíte so zmluvnými podmienkami, prosím nepoužívajte aplikáciu Nečakaj v rade. Akékoľvek používanie a manipulácia s obsahom bude znamenať vaše akceptovanie podmienok.

Nečakaj v rade si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií prostredníctvom vyskakovacieho okna.

Pri zmene a doplnení zmluvných podmienok používateľ svojim používaním aplikácie automaticky súhlasí s vykonanými zmenami.

Pre prístup používateľa k aplikácii Nečakaj v rade nie je nutná registrácia. Stačí si stiahnuť aplikáciu, povoliť aplikácii pristupovať k vašej polohe a nastaviť zasielanie hlásení.

Vymazanie aplikácie Nečakaj v rade z vášho mobilného telefónu je možné kedykoľvek.

Nečakaj v rade si vyhradzuje právo dočasne alebo úplne pozastaviť, zablokovať, prerušiť alebo ukončiť prístup k aplikácii, najmä z dôvodu údržby, opravy, zmien alebo modernizácie. Nečakaj v rade si vyhradzuje právo pristúpiť k týmto krokom bez predchádzajúceho upozornenia.

Používateľ aplikácie berie na vedomie a súhlasí s tým, že obsah prezentovaný v aplikácii Nečakaj v rade (texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie a ďalšie poskytnuté informácie) je chránený vlastníckymi právami.

Používateľovi Nečakaj v rade je udeľovaná nevýhradná licencia. Táto licencia je celosvetová, neprenosná, nepodlieha sublicencovaniu a je bezplatná. Prístup je možné zrušiť kedykoľvek, ak je to v súlade so zmluvnými podmienkami.

Kompatibilita Nečakaj v rade=>

Android, verzia 6 alebo novšia, dostupná v Google Play Store

iOS (iPhone), verzia 10 alebo novšia, dostupná v App Store

Používateľ berie na vedomie, že tieto zmluvné podmienky sú platné medzi používateľom a aplikáciou Nečakaj v rade a nie sú účinné pre inú platformu.

Účelom informácií sprístupnených na serveri Nečakaj v rade nie je nahradzovať žiadne služby, odporúčania, tipy alebo údaje vydané alebo sprístupnené vládnym, správnym alebo štátnym subjektom, ako aj súkromným subjektom v zdravotníctve alebo odborníkmi v oblasti zdravotníctva.

Nečakaj v rade vynakladá maximálne úsilie na vyhnutie sa akémukoľveku vírusu alebo nebezpečnému prvku. Keďže však aplikácia nedokáže úplne kontrolovať šírenie informácií cez internet, nemôže zaručiť, že sa neobjaví akýkoľvek nebezpečný alebo iný prvok ,ktorý môže poškodiť zariadenie.

Nečakaj v rade môže pozastaviť, prerušiť alebo zablokovať prístup k aplikácii jednotlivcovi, viacerým používateľom alebo všetkým používateľom v týchto prípadoch=> Ak je to potrebné z dôvodu technických, obchodných alebo právnych obmedzení; Ak je to potrebné z dôvodu zaručenia bezpečnosti, a to v rámci komunikačných kanálov alebo v rámci šírenia informácií; V prípade podozrenia na zneužitie zo strany používateľa alebo tretej strany; Ak je to potrebné pri operáciách riadenia, údržby, opravy, prestavby alebo modernizácie zariadení, systémov alebo akýchkoľvek funkcií Nečakaj v rade; Za iných, riadne odôvodnených okolností, najmä v prípade, že používateľ nesplní svoje povinnosti podľa týchto podmienok. Nečakaj v rade si tiež vyhradzuje výlučné právo vypovedať dočasne alebo natrvalo, čiastočne alebo úplne, kedykoľvek, podľa svojej vôle, ktorúkoľvek z funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak niektorá časť alebo ustanovenie v rámci týchto podmienok nie je vykonateľná alebo je v rozpore s platnými právnymi predpismi, platnosť zvyšných častí alebo ustanovení tým nebude ovplyvnená.

V prípade akýchkoľvek otázkok, týkajúcich sa týchto zmluvných podmienok, nás prosím kontaktuje prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webe Nečakaj v rade [e-mail].

Tieto zmluvné podmienky sa riadia portugalským zákonom a v prípade sporu pri ich výklade alebo uplatňovaní, bude jurisdikcia mesta Porto výlučne kompetentná rozhodovať v danej veci.

Porto, 20. marec 2020